IMG_7961

Nadraj Nair

Irshad Khan

Rosie Khan Gopal

604-375-1543

nairfijiansoccer@gmail.com

604-841-5451

irshadfijiansoccer@gmail.com

604-290-2217

rosiefijiansoccer@gmail.com

Amzad Saheb

Jasen Verma

Ronald Chaudary

604-218-0151

Amzadfijiansoccer@gmail.com

604-505-5665

Jasenfijiansoccer@gmail.com 

604-789-8885